ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

ผู้แต่ง

  • กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การรับรู้ความรุนแรงของโรค, การศึกษาของบิดามารดา, การสนับสนุนด้านข้อมูล, ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยวิกฤต, Perception of illness severity, education of parent, information support, parental uncertainty, critically ill childern

บทคัดย่อ

Predictors of Uncertainty among Parents of Childern Admitted in a Pediatric Intensive Care Unit

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads