ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • เจนจิรา เจริญการไกร พยาบาลวิชาชีพ
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

เจตคติต่อการคัดกรอง, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, การรับรู้ความสามารถในการควบคุมปัจจัย, ความตั้งใจตรวจการคัดกรอง, แมมโปรแกรม, Attitude toward the screening, subjective norm, perceived behavioral control, intention screening, mammography

บทคัดย่อ

Factors Affecting Intention to Breast Cancer Screening by Mammography of Registered Nurses in Rayong Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads