การดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การทบทวนวรรณกรรม

ผู้แต่ง

  • วชิรญาณ์ วัฒนศิริวณิชช์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา
  • ประณีต ส่งวัฒนา รองศาสตราจาราย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
  • วิภา แซ่เซี้ย ผู้ช่วยศาสตราจาราย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

การดูแล, ผู้บาดเจ็บและครอบครัว, ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ, การวิเคราะห์วรรณกรรม, Caring, trauma patient and families, terrorisms in unrest area, literature review

บทคัดย่อ

Caring of the Trauma Survivors and Their Families in the Unrest Area of 3 Southern Thai Provices: A Literature Review

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads