ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ผู้แต่ง

  • วารินทร์ บินโฮเซ็น อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ทีปภา แจ่มกระจ่าง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, การรับรู้สมรรถนะแห่งตน, แรงสนับสนุนทางสังคม, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์, Health promoting behavior, perceived self-efficacy, social support, HIV/AIDS

บทคัดย่อ

Factors Predicting Health Promoting Behaviors of Persons with HIV/AIDS

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads