ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง

  • ประภาพรรณ นิลศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร
  • วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การรรับรู้ความสามารถของตนเอง, การับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล, การรับรู้อิทธิพลของสถานการณ์, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, Perceived self-efficacy, perceived imterpersonal influence, perceived situation influence, eating behavior

บทคัดย่อ

Factors Influencing Eating Behavior Among Late Secondary School Students In Muang District, Chachoengsao Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads