ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

ผู้แต่ง

  • ปภัสสร กิตติพีรชล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
  • วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การกำกับตนเอง, พฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขน, ระดับน้ำตาลในเลือด, ผู้ป่วยเบาหวาน, Self-regulation, arm swing exercise behavior, blood sugar, diabetic patients

บทคัดย่อ

Effects of Self-Regulation Program on Arm Swing Exercise Behavior and Blood Sugar of Diabetic Patients in Community

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads