ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง

ผู้แต่ง

  • น้องนุช ฆวีวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความตั้งใจ, เยาวชน, การใช้บริการ, เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์, Intention, youth, seeking care, sexual and reproductive health

บทคัดย่อ

Factors Influencing Youth's Intention to Seek Care Sexual and Reproductive Health in Rayong Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads