ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

ผู้แต่ง

  • รุ่งนพนันท์ เขียวสุประเสริฐ
  • นุจรี ไชยมงคล

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดา, ความสามารถของมารดา, ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก, หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, Maternal Empowerment Program, maternal ability, very low birth weight newborn, newborn intensive care unit (NICU)

บทคัดย่อ

Effects of the Maternal Empowerment Promotion Program on Maternal Ability to Care for Very Low Birth Weight Newborn in a  Newborn Intensive Care Unit

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads