นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • อิงอร พุทธาโร นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ
  • เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การทบทวนอย่างเป็นระบบ, โรคเบาหวาน, บริการปฐมภูมิ, นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรมกระบวนการ, Systematic review, diabetes, primary care, invention innovation, process innovation

บทคัดย่อ

Innovation for Health Service on Diabetes at Primary Care Setting: Systematic Review

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads