การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การตายดี, การรับรู้, good death, perception

บทคัดย่อ

Good Death as Perceived by the Patients

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads