กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พัชรินทร์ พูลทวี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิสากร กรุงไกรเพชร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วันดี โตรักษา อาจารย์ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ตระกูลวงศ์ ฦาชา อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย, การป้องกันโรค, โรงเรียน, ชุมชน, Thalassemia screening test, prevention, school, community

บทคัดย่อ

Thalassemia Control and Prevention Process from School to Community

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads