การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • สงวน ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพยาบาล
  • อาภรณ์ ดีนาน รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

โปรแกรม, การเสริมสร้างความรักในครอบครัว, ครอบครัววัยรุ่น, Promote, promote love, adolescent family

บทคัดย่อ

Program Development to Promote Love in Adolescent Family

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads