คุณภาพการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์ไบ-ฟิลาเมนท์โดย อสม.

ผู้แต่ง

  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วนิดา นาคศิลา พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยบานหาดอาษา ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
  • สมควร เฟ้นดี้ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • วิไลวรรณ บุรวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุครปราการ
  • รวิสุดา บานเย็น พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • ธนวรรณ โรจนโสดม นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการสถานีอนามัยตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

คำสำคัญ:

เท้าเบาหวาน, ไบ-ฟิลาเมนท์, อุปกรณ์ตรวจเท้าเบาหวานแบบ อสม, Diabetic foot, bi-filament, diabetes foot screening tool, village health volunteer

บทคัดย่อ

Quality of Diabetic Foot Screening with Bi-filament by Village Health Volunteers

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads