ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก

ผู้แต่ง

  • ศิริวรรณ ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นันท์นภัส รักไทย หัวหน้าห้องคลอด โรงพยาบาลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คำสำคัญ:

การสนับสนุนในระยะคลอด, ความเจ็บปวด, ความวิตกกังวล, ความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอด, มารดาครรภ์แรก, labor Support, pain, anixiety, satisfaction with the childbirth experience, primiparous mothers

บทคัดย่อ

The Effects of labor Support by Close Relative on Pain, Anxiety, and Satisfaction with Childbirth Experience among Primiparous Mothers

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads