ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้แต่ง

  • นุชนาถ แก้วมาตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จันทนา เกิดบางแขม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชนัดดา แนบเกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ภาวะซึมเศร้า, นิสิตพยาบาล, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, รูปแบบการใช้ชีวิต, แรงสนับสุนทางสังคมด้านอารมณ์, Depression, nursing students, self-esteem, life style, emotion support

บทคัดย่อ

Factors Influencing Depression among Nursing Students of Burapha University

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads