ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ผู้แต่ง

  • อมรรัตน์ หลิ่มวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การให้ความรู้อย่างมีแบบแผน, การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน, ความรู้เกี่ยวกับการได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน, การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน, Structured information provision program, spinal anesthesia knowledge, cesarean section

บทคัดย่อ

Effect of Structured Information Provision Program on Knowledge and Practice of Pregnant Women Receiving Spinal Anesthesia for Cesarean Section at Inburi Hospital

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads