ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้แต่ง

  • ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วารี กังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นฤมล ปทุมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุในชุมชน, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, Community dwelling older adults, physical health, mental health

บทคัดย่อ

Physical and Mental Health Relationships on Community-Dweilling Older Adults

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads