ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

ผู้แต่ง

  • สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูระพา
  • จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูระพา
  • อมรรัตน์ แสงใสแก้ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลยโสธร

คำสำคัญ:

กลุ่มอาการหลังผ่าตัด, การผ่าตัดช่องท้อง, Postoperative symptom cluster, abdominal surgery

บทคัดย่อ

Factors Influencing Postoperative Symptom Clusters among Persons Undergone Abdominal Surgery

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads