ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ประไพศรี แสงชลินทร์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปทุมธานี
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ปัจจัยป้องกัน, ต้นทุนชีวิต, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักเรียนหญิง, Protective factor, yputh, assets, risky sexual behaviors, female students

บทคัดย่อ

Protective Factors of Risky Sexual Behaviors among Female Students at Secondary Schools in Pathum Thani Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads