ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

ผู้แต่ง

  • ภัทราวดี ชัยงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
  • มณีรัตน์ ภาคธูป รองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ, มารดาของทารกคลอดก่อนกำหนด, พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดของมารดา, Empowerment promoting program, mothers of premature infants, behavior of mothers caring for premature infants

บทคัดย่อ

Effects of Empowerment Promoting Program on Behavior of Mothers Caring for Premature Infants

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads