ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • จินตนา วัชรสินธุ์ รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วรรณี เดียวอิศเรศ รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การจัดการของครอบครัว, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การทำหน้าที่ของครอบครัว, Family management, type 2 diabetes mellitus, family functioning

บทคัดย่อ

Factors influencing Family Management in Family with Type 2 Diabetes Mellitus

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads