ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก

ผู้แต่ง

  • นันทพร ปรากฏชื่อ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
  • นุจรี ไชยมงคล รองศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ดนตรีไทยบรรเลง, พฤติกรรมอารมณ์, ระยะเวลาการนอนหลับ, ทารก, Thai music, emotional behavior, sleeping duration, Infants

บทคัดย่อ

Effects of Listening to Thai Music on Emotional Behavior and Sleeping Duration of Infants

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads