ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • นฤมล โอ้สวนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตการทำงาน, แรงงานสตรี, Quality of work life, female labors

บทคัดย่อ

Factors Related to Quality of Work Life among Female Labors in Factories, Nakhonratchasuma Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads