ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง

  • สุรีย์ สร้อยทอง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นิคม มูลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การสนับสนุนทางสังคม, ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมการออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ, Social support, physical status, exercise behavior, elderly

บทคัดย่อ

Factors Related to Exercise Behaviors of The Elderly in The Communityt, Ban Pho District, Chachoengsao Province 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads