ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังชายเรือนจำเขต 2

ผู้แต่ง

  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  • พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปรีชา สร้อยสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์, ผู้ต้องขังชาย, Health Belief Model, AIDS preventive behaviors, male prisoner

บทคัดย่อ

Factors Influencing AIDS Preventive Behaviors among Male Prisoners in Prison Region 2

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads