ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต (The Internet Usage Experience Among University Students with Internet)

ผู้แต่ง

  • พรพรรณ ศรีโสภา
  • ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
  • จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
  • ดวงใจ วัฒนสินธุ์

คำสำคัญ:

การใช้อินเทอร์เน็ต, พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต, Internet usage, internet addiction behaviors

บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาผู้ให้ข้อมูลเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2556ถึง กุมภาพันธ์2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการของโคไลซีซ์มีผู้ให้ข้อมูลจนถึงจุดที่ข้อมูลอิ่มตัวทั้งหมด 10 ราย

                    ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ต กล่าวถึงประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ชีวิตจริงบนโลกเสมือน เป็นการจำลองชีวิต การสร้างสังคมจำลอง บนพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวและรับรู้ได้ถึงความปลอดภัย  2)ความพิเศษแห่งตน เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตจนเกิดความชำนาญทำให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและยิ่งใหญ่

3) การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการใช้อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป็นกิจวัตรประจำวันที่มีความสำคัญมาก เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันจนเสมือนลมหายใจในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจหากขาดหายไปจะรู้สึกไม่มีความสุข

                จากผลการศึกษาครั้งนี้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการดูแลนิสิตควรมีการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต หากพบว่านิสิตมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากจนเกินไป ควรให้คำปรึกษาเบื้องต้นและจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป

               The purpose of this phenomenological study was to explore internet usage experience among students who appear to be addicted to internet usage.  The informants were 10 undergraduate students (regular program) who were studying in one particular university located in the Eastern part.  They were identified as having internet addiction and purposively selected to participate in this study.  Data collection via in-depth interview was conducted during the period of June 2013 to February 2014.  Colaizzi 's method was employed to analyze the data.

                    The results revealed that students’experience toward internet addiction behaviors can be classified into 3 major themes include: 1) Living in a virtual world; the ways of live simulation provide them with privacy and safety. 2) Being special; frequently use of internet make them seem like they are great and expert people. 3) A part of life; using internet becomes important in enhancing their encouragement and inspiration. If missing, they would feel unhappy.

                The results of this study suggested that those responsible for caring for these university students should observe their behaviors pertinent to internet usage. If their behaviors demonstrating over using of internet, preliminary counseling and designed activities aimed at modifying their behaviors should be performed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พรพรรณ ศรีโสภา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดวงใจ วัฒนสินธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา