การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบาง

ผู้แต่ง

  • ชลธิชา จันทคีรี

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ, ที่เปราะบาง, Exercise behavior, vulnerable elderly

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของร่างกายที่เสื่อมถอยลงและมีพลังงานสำรองของร่างกายลดลงส่งผลให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการออกกำลังกายผู้สูงอายุจึงถูกจัดให้เป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางและมีแนวโน้มในการมีกิจกรรมทางกายลดลงรวมทั้งพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยเช่นกันพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรวิชาชีพทางด้านสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบางพยาบาลจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบางโดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัยประโยชน์ของการออกกำลังกายหลักการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เปราะบาง


The elderly has been mentioned about physical degeneration and a decrease in body’s energy reserves that increase the risks of serious injuries from exercise. Consequently, the elderly is concerned as vulnerable population group that trend to decrease their physical activities includ­ing exercise behavior. Nurses are ones of the health professionals who play an important role in health promotion including exercise behavior

 in vulnerable elderly. Nurses should promote appropriated exercise behavior for the vulnerable elderly, concerning about aging changes, exercise benefits, senior exercise safety guidelines and exercise patterns for elderly.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-12-2016