การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกก่อนคลอดจากภาวะรกเกาะต่ำ

ผู้แต่ง

  • บุญมี ภูด่านงัว

คำสำคัญ:

ภาวะรกเกาะต่ำ, สตรีตั้งครรภ์ว, การพยาบาล, Placenta previa, pregnant women, nursing care

บทคัดย่อ

รกเกาะต่ำ เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างหนึ่งทางสูติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การตกเลือดก่อนคลอดอันทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนด อัตราการตายของมารดา และอัตราการตายปริกำเนิดสูงขึ้น จึงเป็นภาวะเสี่ยงสูงที่คุกคามต่อชีวิตของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด อย่างไรก็ตาม อันตรายจากภาวะรกเกาะต่ำสามารถป้องกันได้ หากพยาบาลผดุงครรภ์และสตรีตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะรกเกาะต่ำ และได้รับการดูแลที่เหมาะสมทันท่วงที บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับภาวะรกเกาะต่ำ เพื่อเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับ  สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำในการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง เป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแนวทางการพยาบาลสำหรับพยาบาลผดุงครรภ์ เพื่อสามารถให้ การพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

Placenta previa is a critical obstetrical emergency encompasses antepartum hemorrhage. Placenta previa can increase preterm birth rate, maternal mortality rate and perinatal mortality rate. Placenta previa is a potentially life threatening condition for both the baby and the mother and this condition can occur during pregnancy, during labor and /or post-delivery. However, the risks of placenta previa can be prevented if midwives and pregnant women have the knowledge in regard to placenta previa. The aim of this article is to explain and to provide general knowledge for pregnant women with placenta previa to encourage the ability of self-care, health professionals, students and individuals with interest in placenta previa, and how to provide quality and effective care for pregnant women experiencing placenta previa.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-12-2016