ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรี * Factors Predicting Appropriated Sexual Behaviors among the Lower Secondary School Students in Chanthaburi Province

ผู้แต่ง

  • นวลพรรณ อิศโร
  • ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
  • รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

คำสำคัญ:

ปัจจัยทำนาย, พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น, Factors predicting, appropriated sexual behaviors, the lower secondary school students,

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads