ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ* Predictive Factors of Resilience among Elderly

ผู้แต่ง

  • ฉัตรฤดี ภาระญาติ
  • วารี กังใจ
  • สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์

คำสำคัญ:

พลังสุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, การสนับสนุนทางสังคม, การรับรู้ภาวะสุขภาพ, Resilience, elderly, social support, perceived health status

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads