กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลผู้เป็นเบาหวานในชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy