ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลการดำเนินงานของหอผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • ปราณี มีหาญพงษ์
  • เนตรชนก ศรีทุมมา

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, หัวหน้าหอผู้ป่วย, ผลการดำเนินงานของหอผู้ป่วย, Leadership, head nurses, patient unit performance

บทคัดย่อ

ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพและความสำเร็จขององค์กรโรงพยาบาลเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับระบบสุขภาพและการดูแลรักษาผู้ป่วย ในปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ประชาชนและสังคมคาดหวังที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทำให้โรงพยาบาลต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ดี อันจะนำไปสู่การให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ประกอบด้วยหอผู้ป่วยต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการโดยตรง โดยมีหัวหน้าหอผู้ป่วยที่เป็นผู้บริหารระดับต้นที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีของหอผู้ป่วย ซึ่งภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกับผลการดำเนินงานที่ดีของหอผู้ป่วย  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาลและโรงพยาบาล ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย อันจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานทั้งในหอผู้ป่วย องค์กรพยาบาลและโรงพยาบาลต่อไป

The organizational performance is the potential key success factor which demonstrates the achievement of an organization. Hospital is an health care organization  which  plays an important role in the health care system by providing medical treatments and nursing care for sick  or  injured  people. Presently, the public hospitals under the Ministry of Public Health of Thailand have faced with the challenge of patients and communities’ high expectations. The hospitals have to provide the good quality of care by developing services and management system to maintain the good organizational performance. The structure of hospital administration under the Ministry of Public Health consists of specific care units which are managed directly by head nurses. If

the head nurses are effective leaders, they will influence on the unit organizational performance. Therefore, the top management team of the hospital especially the chief

nurse executive  officer and  the  director of the hospital should give important on the

leadership development for head nurses which it will involve the organizational performance in all levels.

Downloads

Download data is not yet available.