การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต

ผู้แต่ง

  • วัลภา คุณทรงเกียรติ

คำสำคัญ:

การตายดี, สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต,

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาของไฮเดกเกอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ให้ข้อมูลเป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่พักรักษาในโรงพยาบาล 3  แห่งในจังหวัดชลบุรี โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 7 คน เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2557 โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต และการสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนของ โคเฮน คาห์น และสตีฟส์ (Cohen, Kahn, & Steeves , 2000)  

            ผลการศึกษาพบ ประเด็นหลักเกี่ยวกับการตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตทั้งหมด 4 ประเด็น คือ การตายที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน การยอมรับการตายที่จะเกิด การได้ดูแลและตอบสนองความปรารถนาของผู้ป่วย และการมีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยก่อนตาย ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงการตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต ทำให้พยาบาลสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในการส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อให้ให้เกิดการตายที่ดีได้ในผู้ป่วยภาวะวิกฤตระยะสุดท้าย

Downloads

Download data is not yet available.