กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy