กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 (2021): ( ตุลาคม - ธันวาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล