กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2022): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล