ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2022): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2022): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เผยแพร่แล้ว: 30-09-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย