การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อการรู้คิด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน

ผู้แต่ง

  • ผกามาศ พิมพ์ธารา นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรชัย จูลเมตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นัยนา พิพัฒน์วณิชชา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, การรู้คิด, การรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย, โปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิด

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยและอาศัยอยู่ในชุมชน จำนวน 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน The Montreal Cognitive Assessment-Basic (MoCA-B) และ โปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิด กลุ่มตัวอย่างจะได้รับโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดครั้งละ 90 นาที จำนวน 7 ครั้ง จัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินการรู้คิด 2 ครั้ง คือ ระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลองระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Wilcoxon Signed Rank Test

     ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยการรู้คิดของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนทดลองเท่ากับ 21.80  (SD = 2.44) และระยะหลังการทดลอง เท่ากับ 27.10 (SD = 1.66) ซึ่งสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .005) สรุปได้ว่าโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดสามารถเพิ่มการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชนได้จริง ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการนำโปรแกรมไปศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมเพิ่มเติมในจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aguirre, E., Woods, R. T., Spector, A., & Orrell, M. (2013). Cognitive stimulation for dementia: a systematic review of the evidence of effectiveness from randomised controlled trials. Ageing Research Reviews, 12(1), 253-262.

Aimee Spector. (2018). Overview of CST and related approaches : Introduction. In Lauren A. Yates, Jen Yates, Martin Orrell, Aimee Spector, & Bob Wood (Eds.), Cognitive stimulation therapy for dementia: History, evalution and internationalism (pp. 19-32). New York: Routledge/Taylor & Francis group.

Alzheimer's Association. (2018). 2018 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's & Dementia, 14(3), 367-429.

Chao, I. C., Nicpon, K., & Roduta, R. M. (2020). Effect of cognitive stimulation therapy on quality of life: A critical review. Physical & Occupational Therapy In Geriatrics, 38(3), 203-229.

Dedoncker, J., Brunoni, A. R., Baeken, C., & Vanderhasselt, M.-A. (2016). The effect of the interval-between-sessions on prefrontal transcranial direct current stimulation (TDCS) on cognitive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Journal of Neural Transmission, 123(10), 1159-1172.

Eshkoor, S. A., Hamid, T. A., Mun, C. Y., & Ng, C. K. (2015). Mild cognitive impairment and its management in older people. Clinical interventions in aging, 10, 687-693.

Gibbor, L., Yates, L., Volkmer, A., & Spector, A. (2020). Cognitive stimulation therapy (CST) for dementia: a systematic review of qualitative research. Aging & Mental Health, 1-11. doi:10.1080/13607863.2020.1746741

Gillis, C., Mirzaei, F., Potashman, M., Ikram, M. A., & Maserejian, N. (2019). The incidence of mild cognitive impairment: A systematic review and data synthesis. Alzheimer's & dementia: diagnosis, assessment & disease monitoring, 11, 248-256.

Imarb, C. (2019). Prevalence and associated factors of cognitive impairment among elderly in Watphleng district, Ratchaburi province. Journal of Health Science, 18(5), 782-791. [in Thai]

Julayanont, P., Tangwongchai, S., Hemrungrojn, S., Tunvirachaisakul, C., Phanthumchinda, K., Hongsawat, J., Suwichanarakul, P., Thanasirorat, S., & Nasreddine, Z. S. (2015). The montreal cognitive assessment—basic: a screening tool for mild cognitive impairment in illiterate and low‐educated elderly adults. Journal of the american geriatrics society, 63(12), 2550-2554.

Kardtip, T., Monkong, S., & Malathum, P. (2019). Health Status of Older Adults with Cognitive Impairment. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 34(1), 104-121. [in Thai]

Kim, K., Han, J. W., So, Y., Seo, J., Kim, Y. J., Park, J. H., Lee, S. B., Lee, J. J., Jeong, H. G., & Kim, T. H. (2017). Cognitive stimulation as a therapeutic modality for dementia: A meta-analysis. Psychiatry Investigation, 14(5), 626-639.

Praison, P., & Chuajedton, P. (2017). Factors Related to Mild Cognitive Impairments in Elderly People in Chiang Rai Province. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 32(1), 64-80. [in Thai]

Phuttharod, P., Suwanvala, S., & Suppasri, J. (2020). The effects of a cognitive stimulation program on memory and ability to perform the activities of daily living in older adult with mild cognitive impairment. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(1), 270-280. [in Thai]

Neurological Institute of Thailand. (2014). Clinical Practice Guidelines : Dementia. Bankok: Tanapress. [in Thai]

Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2002). Statistical analysis with missing data (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.

Liang, J.-h., Lin, L., Wang, Y.-q., Jia, R.-x., Qu, X.-y., Li, J., Li, J.-y., Qian, S., Qian, Y.-x., & Wang, S. (2019). Non-pharmacological therapeutic strategy options for patients with dementia based on cognitive function-A Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials. Ageing research reviews, 56, 1-10.

Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., Cummings, J. L., & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the american geriatrics society, 53(4), 695-699.

Olazarán, J., & Muñiz, R. (2018). Cognitive stimulation, training, and rehabilitation: The bigger picture. In A. L. Yates, J. Yates, M. Orrell, A. Spector, & B. Woods (Eds.), Aging and mental health research. Cognitive stimulation therapy for dementia: History, evolution and internationalism (pp. 11-30). New York: Routledge/ Taylor & Francis Group.

Rai, H., Yates, L., & Orrell, M. (2018). Cognitive stimulation therapy for dementia. Clinics in Geriatric Medicine, 34(4), 653-665.

Raichle, M. E. (2015). The brain's default mode network. Annual Review of Neuroscience, 38, 433-447.

Rongmuang, D., Pauchpanpisan, C., Pimtara, P., & Leaungsomnapa, Y. (2019) Prevalence of cognitive impairment and ability to perform actives of daily living among the elderly in muang district, Chantaburi. Phranakhon Rajabhat Research Journal. 16(1). 1-12. [in Thai]

Sangsirilak, A. (2016). The prevalence of cognitive impairment in elderly. Medical journal of Srisaket Surin Buriram hospitals, 31(2), 121-128. [in Thai]

Suwanmosi, P., & Kaspichayawattana, J. (2016). The effect of cognitive stimulation program on memory of community-D welling older persons with mild cognitive impairment. Journal of the police nurses, 8(2), 45-57. [in Thai]

Spector, A., Thorgrimsen, L., Woods, B., Royan, L., Davies, S., Butterworth, M., & Orrell, M. (2003). Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia: randomised controlled trial. The british journal of psychiatry, 183(3), 248-254.

Spector, A., & Orrell, M. (2006). A review of the use of cognitive stimulation therapy in dementia management. British journal of neuroscience nursing, 2(8), 381-385.

Trakulsithichoke, S. (2018). Prevention of dementia in older persons. Journal of nursing and health care, 36(4), 6-14. [in Thai]

Tsai, A. Y., Lee, M. C., Lai, C. C., Chou, Y. C., & Su, C. Y. (2019). The outcomes of cognitive stimulation therapy (CST) for community-dwelling older adults with cognitive decline in taiwan. Topics in Geriatric Rehabilitation, 35(4), 306-312.

Whitehead, A. L., Julious, S. A., Cooper, C. L., & Campbell, M. J. (2016). Estimating the sample size for a pilot randomised trial to minimise the overall trial sample size for the external pilot and main trial for a continuous outcome variable. Statistical methods in medical research, 25(3), 1057-1073.

Wongpakaran, N., & Wongpakaran, T. (2012). Prevalence of major depressive disorders and suicide in long‐term care facilities: a report from northern Thailand. Psychogeriatrics, 12(1), 11-17.

Woods, B., Aguirre, E., Spector, A. E., & Orrell, M. (2012). Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. UK: JohnWiley & Sons.

Xue, H., Hou, P., Li, Y., Mao, X. e., Wu, L., & Liu, Y. (2019). Factors for predicting reversion from mild cognitive impairment to normal cognition: A meta‐analysis. International journal of geriatric psychiatry, 34(10), 1361-1368.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022