ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์ต่อการหลั่งน้ำนม ในระยะแรกหลังคลอด

ผู้แต่ง

  • ศิริขวัญ พรหมจำปา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มยุรี นิรัตธราดร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ลาวัลย์ ใบมณฑา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

สตรีตั้งครรภ์, การหลั่งน้ำนม, โภชนาการ

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์ต่อการหลั่งน้ำนมในระยะแรกหลังคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอด ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 58 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 28 ราย และกลุ่มควบคุม 30 ราย โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์ตามแนวคิดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม การลดการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ และการส่งเสริมอิทธิพลระหว่างบุคคลร่วมกับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบบันทึกการหลั่งน้ำนมหลังคลอด ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการทดสอบค่าที และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ   

     ผลการศึกษาพบว่า สตรีตั้งครรภ์กลุ่มทดลอง มีคะแนนการหลั่งน้ำนมในระยะแรกหลังคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F1,56 = 23.906, p < .001) จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรนำโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์นี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เพื่อให้การหลั่งน้ำนมในระยะแรกหลังคลอดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academy of Breastfeeding Medicine [ABM]. (2010). ABM clinical protocol #8; human milk storage information for home use in full-term infants. Breastfeeding Medicine, 5(3), 127-130.

Angkasuwapla, N. (2013). Smart breastfeeding smart citizen. In Proceeding of The 4th National

Breastfeeding Conference (pp.18-20). Bangkok: Thai Breastfeeding Center. (in Thai)

Brown, J. E., Isaacs, J., Krinke, B., Lechtenberg, E., & Murtaugh, M. (2010). Nutrition through the life Cycle (4th ed). Retrieved from https://books.google.co.th/books?id=TbWYismamXUC&printsec-=frontcover.

Burns, N., & Grove, S.K. (2005). The practice of nursing research: Conduct, critique and utilization (5thed.). Missouri: Elsevier Saunders.

Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. (2021). 5-year national nutrition action plan 2019-2023 under strategy 3 food studies strategic framework for food management in Thailand vol.2 (2018-2037). Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public. Retrieved from https://anamai.moph.go.th/th (in Thai)

Chakkaphak, M., & Suksanguan, S. (1993). A study on factors influencing quantity of human milk and nutritional status of infants in poor rural area of central region. 30th Kasetsart University Conference Report (K.U.). Bangkok: Kasetsart University. (In Thai)

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Dumrongwongsiri, O., & Winichagoon, P. (2020). Update knowledge in breastfeeding and its applicability in Thailand. Journal of Nutrition Association of Thailand, 55(2), 15-28. (in Thai)

Espirrito, S. (2007). Factors associated with low Incidence of exclusive breastfeeding for the first 6 months. Birth Issues in Perinatal Care, 34(3), 212-219.

Lisien, C. F., Fu, J. C., Long, C. U., & Lin, H. S. (2011). Factors influencing breast symptoms in breastfeeding women after cesarean section delivery. Asian Nursing Research, 5(2), 88-98.

Karlstrom, A., Engstrom-Olofss, R., Norbergh, K., Sjoling, M., & Hildingsson, I. (2007). Postoperative pain after cesarean birth affect breastfeeding and infant care. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 36, 430-440.

Khodaveisi, M., Omidi, A., Farokhi, S., & Soltanian, A. R. (2017). The effect of Pender’s health promotion model in improving the nutritional behavior of overweight and obese women. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 5(2), 165-174.

Kuchenbecker, J., Jordan, I., Reinbott, A., Herrmann, J., Jeremias, T., Kennedy, G., Muehlhoff, E., Mtimuni, B., & Krawinkel, M. B. (2015). Exclusive breastfeeding and its effect on growth of Malawian infants: Results from a cross-sectional study. Pediatrics International Child Health, 35(1), 14-23.

Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2011). Breastfeeding: A guide for medical profession (7th ed.). Missouri: Mosby.

Pamela, J. M. (2006). A concept analysis of effective breastfeeding. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 35(3), 332-339.

Panyapin, J. (2013). The effects of stimulating milk secretion program among postpartum mothers at Chiang Saen hospital, Chiang Rai province. In Proceeding of The 4th National Breastfeeding Conference (p.121). Bangkok: Thai Breastfeeding Center. (in Thai)

Pender, N. J., Murdaugh, C., & Parsons, M. A. (2011). Health promotion in nursing practice (6th ed.). Boston, MA: Pearson. Retrieved from http://hdl.handle.net/2027.42/85350 (in Thai)

Petcharat, S. (2008). The effect of nutrition promoting nursing care on nutrition promoting behavior and nutrition status in hemoglobin-E trait pregnant women. Master’s Thesis, Maternity and Newborn, Faculty of Nursing, Mahidol University.

Phahuwatanakorn, W., & Soothampitag, M. (2013). Comparison of breastfeeding problems during early postpartum between mothers with exclusive breastfeeding and mothers with non-exclusive breastfeeding at month. Journal of Nursing Science, 31(2): 57-66. (in Thai)

Plangwan, W. (2012). Effects of self-efficacy enhancement program on nutritional health behavior of pregnant adolescents. Journal of Nursing and Health Care, 30(2), 16-22. (in Thai)

Pluemjai, K., Kala, S., & Kritcharoen, S. (2022). The effects of lactation promotion program on milk ejection and lactation time among mothers with Cesarean section. Journal of Nursing and Education, 15(2), 55-72. (in Thai)

Pongmanurak, P. (2010). The effect of self-efficacy-promoting group-based program on eating behaviors among teenage pregnant women. Master's Thesis, Advanced Midwifery, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University.

Pongcharoen, T., Jitngarmkusol, S., Chaimongkol, L., Taraporn, K., & Winichagoon, P. (2015). Implementation of nutrition care and support policy in pregnant and lactating women: Rapid assessment of service providers and recipients. Journal of Nursing and Health Care, 33(1), 166-174. (in Thai)

Prapaipis, S., Sakkarin, S., & Atiya, S. (2017). Nutritional promotion in pre-school children. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 226-235. (in Thai)

Puttisawong, W., Chunuan, S., & Kala, S. (2017). The effect of self-efficacy enhancement with husband support program on food consumption behavior among pregnant adolescents.

Princess of Naradhiwas University Journal, 9(3), 12-24. (in Thai)

Riordan, J. (2010). Chapter 3: Anatomy and physiology of lactation. In J. Riordan, & K. wambach, (Eds.), Breastfeeding and human lactation (4th ed., pp. 79-112). Massachusetts: Jones and Bartlett.

Smith, L. J., & Riordan, J. (2010). Chapter 8: Postpatum care. In J. Riordan, & K. Wambach, (Eds.), Breastfeeding and human lactation (4th ed., 79-112). Massachusetts: Jones and Bartlett.

Srifa, U. (2020). The effect of breast milk quality and the successfulness of breastfeeding in Koh Samui hospital. Journal of MCU Nakhondhat, 7(11), 94-101. (in Thai)

Sulaiman, P., Kala, S., & Thassri, J. (2017). Effects of a health promotion program integrated with Islamic law on health-promoting behaviors of muslims pregnant teenagers. Princess of Narathivas University Journal, 9(1), 9-22. (in Thai)

Suwankantha, N., Nakkarit, A., & Kajjasakul, A. (2013). Peal of Nomnang boling water can stimulate breast milk production in postpartum women and increase body weight gain of infants at Nakonping hospital. In Proceeding of The 4th National breastfeeding conference (p.146). Bangkok: Thai Breastfeeding Center. (in Thai)

Suthutvoravut, U. (2013). Breastfeeding: Diffusion of milk. In Proceeding of Smart Breastfeeding Smart Citizen, The 4th National breastfeeding conference (p.65). Bangkok: Thai Breastfeeding Center. (in Thai)

Tamteangtrong, R., Sangin, S., & Deoisres, W., (2017). Factors predicting nutrition health-promoting behaviors among pregnant adolescents. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(1), 49-60. (in Thai)

Tangkawanich, S., Phrommetjit, K., & Wongtae, N., (2013). Effects of Solus Per Aqua (SPA) with herbs on lactation in postpartum period. In Proceeding of The 4th National breastfeeding conference (p.145). Bangkok: Thai Breastfeeding Center. (in Thai)

UNICEF. (2015). The state of the world’s children 2015: Executive summary. Retrieved from http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf

Urpirojanakij, S., & Wangpruksa, M. (2021). Breast milk relactation. Bangkok: Thai Brestfeeding Center Foundation. Retrieved from www.thaibreastfeeding.com

Vichitsukon, K., Sangperm, P., Watthayu, N., Ruangjiratain, S., & Payakkaraung, S. (2012). Breastfeeding. Bangkok: Pre-Wan. (in Thai)

Winichagoon, P. (2013). Thailand nutrition in transition: Situation and challenges of maternal and child nutrition. Asia Pac J Clin Nutr, 22(1), 6-15.

Winichagoon, P. (2015). Early life nutrition and double burden of malnutrition: A challenge for Thailand. Journal of Nutrition, 50(2), 11-25. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022