ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน ในสถานประกอบกิจการล้างรถในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ชนพร พลดงนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ฌาน ปัทมะ พลยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

การสูญเสียการได้ยิน , ผู้ปฏิบัติงานล้างรถ , สมรรถภาพการได้ยิน , ความดังเสียง

บทคัดย่อ

     การศึกษาภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของพนักงานในสถานประกอบกิจการล้างรถในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานล้างรถ จำนวน 44 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามส่วนบุคคลและปัจจัยการทำงาน การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน และการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสมที่ตัวบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์

     ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับสัมผัสระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน อยู่ในช่วง  82.3 – 89.0 เดซิเบล (เอ) พบความชุกของการได้ยินผิดปกติที่ความถี่ต่ำ (500 – 3,000 เฮิรตซ์) และความถี่สูง (4,000 – 8,000 เฮิรตซ์) ร้อยละ 70.5 และ 77.3 ตามลำดับ จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์ทำงาน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยิน ผลการศึกษาครั้งนี้สามารนำไปเป็นข้อมูลสุขภาพพื้นฐานสำหรับสถานประกอบกิจการล้างรถและพนักงานในการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน และควรมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปี

References

Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare. (2018). Noise level standards that allow employees to receive averages throughout the working period of each day. Retrieved from http://cste.sut.ac.th/csteshe/?dl_id=63. (in Thai)

Bangkok Ordinance. (2015). Bangkok ordinance businesses that are harmful to health. Retrieved from http://www.oic.go.th/ (in Thai)

Chaempattanakit, P. (2018). The prevalence rate and risk factors of noise induced hearing loss among occupational noise exposure workers in Pakchong na na hospital. Region 11 Medical Journal, 32(2), 981–992. (in Thai)

Czerwinski, A., & Dziechciowski, Z. (2019). The noise analysis of a touchless car wash. Poc XUM HC, 63, 1-9.

Dickens, B., Ruiz-Olivo, L., Palaguachi, D., Jimenez, D., & Markowitz, S. (2019). Occupational health of New York City car wash workers. Journal of Occupational and Environment Medicine, 61(2), 77-79.

Division of Occupational and Environmental Diseases. (2017). Situation diseases and health hazards from occupation and environment report in 2017. Retrieved from http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/situation/01_envocc_situation_60.pdf (in Thai)

Ekburanawat, W., (2018). Guideline for standardization and interpretation of audiometry in the occupational health setting. Retrieved from https://www.summacheeva.org/book/audiometry. (in Thai)

Gopinath, B., Flood, V. M., McMahon, C. M., Burlutsky, G., Smith, W., & Mitchell, P. (2010). The effects of smoking and alcohol consumption on age-related hearing loss: The blue mountains hearing study. Ear and Hearing, 31(2), 277-282.

Hisam, A. B., & Anua, S. M. (2018). Noise exposure and hearing symptoms among laundry workers and mechanical cutters in a teaching hospital. Journal of Occupational Safety and Health, 15(1), 35-42.

Hong, S. M., Park, I. S, Kim, Y. B., Hong, S. J., & Lee, B. (2016). Analysis of the prevalence of and factors associated with hearing loss in Korean adolescents. PLOS ONE, 11(8), e0159981. doi:10.1371/journal.pone.0159981

Mahawan, K., Chanthorn, W., & Srivien, P. (2019). Evaluation of noise levels and noise-induced hearing loss among Lumber Mill workers: A case study at Nakrua sub-district, Maetha distict, Lampang province. Thammasat Medical Journal, 19, 64-76. (in Thai)

Nanakul, N. (2016). Electronic word of mouth and social media marketing affecting decision to use care care services of customers in Bangkok. Master’s Thesis, Business Administration (Small and Medium-Sized Enterprises), Faculty of Business Administration, Bangkok University. (in Thai)

Patprapan, R., Kaimuk, W., & Chusong, T. (2015). Evaluation of noise levels and noise-induced hearing loss of workers at a stone milling factory in Nakornsithammarat province. Journal of Safety and Health, 8(21), 13–23. (in Thai)

Polyong, P. C. (2020). Primary health in occupation. Bangkok: Bansomdetchaopraya Rajabhat University Printing House. (in Thai)

Prasomtong, A. (2018). Business plan for building a new business car care Master’s Thesis, Business Administration (Small and Medium-Sized Enterprises), Faculty of Business Administration, Bangkok University. (in Thai)

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion referenced test item validity. Dutch J Edu Res, 2, 49-60.

Soltanzadeh, A., Ebrahimi, H., Fallahi, M., Kamalinia, M., Ghassemi, S., & Golmohammadi, R. (2014). Niose induced hearing loss in Iran (1997-2012): Systematic review article. Iranian J Publ Health, 43(12), 1605-1615.

Sriopas, A., Chapman, R. S., Sutammasa, S., & Siriwong, W. (2017). Occupational noise-induced hearing loss in auto part factory workers in welding units in Thailand. J Occup Health, 59, 55-62

Svinndal, E. V., Solheim, J., Rise, M. B., & Jensen, C. (2018). Hearing loss and work participation: A cross-sectional study in Norway, International Journal of Audiology, 57(9), 646-656.

Tupwong, K., & Panich, T. (2559). Marketing factors of car care business affecting customer loyalty: A case study of Murang district, in Chonburi province. MBA-KKU Journal, 9(2), 294-317. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022