การพัฒนาระบบบริการพยาบาลครบวงจรสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง สถาบันราชประชาสมาสัย

ผู้แต่ง

  • อรอนงค์ น้อยเจริญ สถาบันราชประชาสมาสัย
  • นวิยา นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
  • วิชชุดา ศรีจรงค์ หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคทั่วไป สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
  • กัลยา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
  • ณัฐกาญจน์ แก้วประดับ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

คำสำคัญ:

ระบบบริการพยาบาลครบวงจร, ผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง , จำนวนวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาล , การกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล , การพลัดตกหกล้ม , การเกิดแผลกดทับ

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการพยาบาลครบวงจรสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง สถาบันราชประชาสมาสัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจปัญหาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังเป็นอยู่ในปัจจุบัน ระยะที่ 2  พัฒนาระบบบริการพยาบาลครบวงจรฯ ระยะที่ 3 ทดลองใช้ระบบบริการพยาบาลครบวงจรฯ ระยะที่ 4 ประเมินผลระบบบริการพยาบาลครบวงจรฯ ประชากรเป้าหมายการพัฒนาคือผู้บริหาร พยาบาลที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ รวม 76 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุ 124 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกตการปฏิบัติงานตามระบบฯ แบบประเมินความพึงพอใจและยอมรับระบบฯ แบบคัดลอกข้อมูลผลลัพธ์ทางการพยาบาล ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา

     ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบบริการพยาบาลครบวงจรที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง และผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติได้จริงแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริการพยาบาลครบวงจร สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงไม่มีผู้ดูแล และ ระบบบริการพยาบาลครบวงจร สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะไม่พึ่งพิงไม่มีผู้ดูแล โดยทั้ง 2 ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วยระบบย่อยผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  การพยาบาลชุมชนและมีความเชื่อมโยงของระบบปฏิบัติงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 2) ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพปฏิบัติงานตามระบบที่พัฒนาขึ้นได้ ร้อยละ 100.00 รวมทั้งมีความพึงพอใจ และยอมรับระบบบริการพยาบาลครบวงจรฯที่พัฒนาขึ้นในระดับมากทุกข้อ (M = 3.94, SD =0.83, M = 3.98, SD = 0.82)  3) ผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ และยอมรับระบบบริการพยาบาลครบวงจรฯในระดับมากทุกข้อเช่นกัน (M = 4.20, SD =0.63, M = 4.27, SD = 0.60) 4) การประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล พบว่า จำนวนวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังลดลงก่อนมีระบบฯ ร้อยละ 16.87 จำนวนครั้งการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลลดลงก่อนมีระบบฯ ร้อยละ 100.00 จำนวนครั้งการพลัดตกหกล้มลดลงก่อนมีระบบฯ ร้อยละ 70.00 จำนวนครั้งการเกิดแผลกดทับลดลงจากก่อนมีระบบฯ ร้อยละ 61.54  ซึ่งระบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน เนื่องจากที่อยู่อาศัย เช่น ห้องน้ำรวม ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุพิการ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลในพื้นที่ควรให้การดูแลช่วยเหลือ นอกจากนี้ควรมีการทำวิจัยประเมินผลระบบฯ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Intarasombat, P., Monkong, S., Churaitatsanee, S., Vongterapak, S., Prasanaikom, W., Pronsawatchai, P., & Sereewichayasawad, N. (2013). Comprehensive care of hospitalized older adults: Transitional care from hospital to home. Ramathibodi Nursing Journal, 19(2), 194-205.

Ketariyakul, P. (2011) Nursing personnel workload based on patient classification systems in the inpatient department of Khamsakaesaeng hospital, Nakhonratchasima province. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima , 17(1), 5-16. (In Thai)

Kru-on, K., & Oumtanee, A. (2018). Nurse staffing in a medical-surgical unit, a private hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(1), 262-268. (In Thai)

Ministry of Public Health. (2002). Guidelines for creating universal health coverage in the transitional period. Nonthaburi: Office of Policy and Strategy Ministry of Public Health.

Nuntapanich, N., Teangkumdee, S., Kumsuwan, P., Aromsook, A.,Chaweepoonpermsin, T., & Trisutha, P., (2021). Development of learning network and participatory action for noise-induced hearing loss prevention in steel factory. Disease Control Journal, 47(1), 759-772. (In Thai)

Pilayon, B. (2017). Community care system for people with disabilities: Critical ethnography. Journal of Nursing Science & Health, 40(2), 32-42. (In Thai)

Raj Pracha Samasai Institute. (2018). Nursing department statistics. Samut Prakan: Nursing department Raj Pracha Samasai Institute. (In Thai)

Sangsomruang, S. (2010). An effect of self-care and social support towards quality of life of aged people with leprosy related disability in Raj Pracha Samasai Institute community, Samut Prakan province. Master’s Thesis, Social Work, Integrated Social Welfare Policy, Huachiew Chalermprakiet University. (In Thai)

Sermrittirong, S., Rodchan, S., Unarat, G., Thanyakittikul, P., & Poladech. S. (2017). The perceived stigma towards leprosy and tuberculosis of health personnel in Chaiyaphum province. Disease Control Journal, 43(3), 329-341. (In Thai)

Soinumtip, C. (2012). Assessment of community health services in Raj Pracha Samasai community beneath garanty health policy. Master’s Thesis, Evaluation Methodology, Educational and Psychological Test Bureau, Srinakharinwirot University. (In Thai)

Srivanichakorn, S., Kuhirunyarat, P., Paokanha, R., Sinthawanon, W., Vechsudthanon, K., Yana, T., & Bookbun, P. (2009). Caring for the elderly in the community: Systems, principles and practices. Nonthaburi: Institute of Community Based Health Care Research and Development. (In Thai)

Tarawatcharasart, S. (2013). The workload and productivity of professional nurses at the secondary level hospital in Nakhon Pathom province. Master of Nursing Science Thesis, Nursing Management, Faculty of Nursing, Christian University of Thailand. (in Thai)

Thanyakittikul, P.,Srikumbor, N.,Kunsettee, S., Sawasdee, K., & Saikan, N. (2014). Assessment of physical and socio – economic needs of people affected by leprosy in Kanchanaburi province. Journal of the Office of DPC 7 Ubon Ratchathani, 12(3), 30-43. (In Thai)

William, E. (1976). Participation management: Concept theory and implementation. Atlanta: Georgia State University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022