ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของหมอนวดชุมชน

ผู้แต่ง

  • รวินันท์ นุชศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สีแพร จงธรรม์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ , การรับรู้พลังอำนาจ , พฤติกรรมการดูแลสูงอายุข้อเข่าเสื่อม, หมอนวดชุมชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง  การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของหมอนวดชุมชน   โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจของ Gibson กลุ่มตัวอย่างเป็นหมอนวดชุมชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จํานวน  24 คน  โดยเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ โปรแกรมเสริมสร้างพลังอํานาจประกอบด้วย 1) การค้นพบสภาพการณ์จริง 2) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง และ 4) การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรม 4 ครั้ง ใช้เวลา 8 สัปดาห์ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การรับรู้พลังอำนาจตนเองของหมอนวดชุมชน  และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของหมอนวดชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติที

     ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้พลังอำนาจตนเองของหมอนวดชุมชน หลังการเสริมสร้างพลังอํานาจสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =-3.26, p-value <.05) และพฤติกรรมการดูผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของหมอนวดชุมชน หลังการเสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =-3.49, p-value <.05)  การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสามารถนำมาพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมของหมอนวดชุมชนเพื่อเพิ่มการรับรู้พลังอำนาจของตนเอง  และศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มหมอนวดแผนไทยที่ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยอย่างต่อเนื่อง  

References

American Academy of Orthopedic Surgeons [AAOS]. (2013). Treatment of osteoarthritis of the knee:Evidence-based guideline (2nd ed.). Illinois: American Academyof Orthopedic Surgeons.

Apirattikul, P. (2006). The process of participating in the empowerment of the elderly in Thampakorn Home for the elderly, Chiang Mai. Master’s Thesis, Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai)

Archanupap, S. (2008). Textbook: General medical examination: 350 Diseases and treatment and prevention (2nded). Bangkok: Holistic Publishers.

Bennell, K. L., Hinman, R. S., Metcalf, B. R., Buchbinder, R., McConnell, J., McColl, G., Green, S., & Crossley, K M. (2005). Efficacy of physiotherapy management of knee joint osteoarthritis: A randomized, double blind, placebo controlled trial. Annals of the

Rheumatic Diseases, 64(6), 906-912. doi:10.1136/ard.2004.026526

Billi, J. (2018). Effect of self-relief knee pain relief program in elderly people with osteoarthritis. Thai Journal of Public Health and Health Science, 1(2), 42-50. (in Thai)

Boonmag, S. (2020). The result of Thai massage in patients with knee pain and stiffness in Thai traditional medicine clinic, Luangphorpern hospital. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(3), 518-532. (in Thai)

Bumrungchon, N., Rattanapiroj, P., & Prada, J. (2014). The development of empowerment program for caregivers of persons with developmental and intellectual disabilities. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 28(2), 125-140. (in Thai)

Chaisuvan, C., & Chantachon, S. (2018). Service provider development model in health service of the Union of Thai Traditional Medicine Society. Journal of MCU Peace Studies, 6(1), 188-199. (in Thai)

Chaiket, S. (2008). Empowerment of policemen working during the situation of unrest in Southern Thailand: A case study in Yala province. Master’s Thesis, Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing), Prince of Songkla University. (in Thai)

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine Ministry of Health. (2017). Executive handbook Thai traditional and alternative medicine. Pathum Thani: Thammasat University. (in Thai)

Durham, C. O., Fowle, Tr., & Edlund, B. (2014). Managing knee osteoarthritis in older adults. Retrieved from http://www.americannursetoday.com/manageing-knee-osteoarthritis-in-older-adults/

Gibson, C. H. (1995). The process of empowerment in mothers of chronically ill children. Journal of Advanced Nursing, 21, 1201-1210.

Jaima T. (2007). Effect of the group empowerment program on caring capabilities among caregivers of persons with Schizophrenia who had received service at out-patient unit Muang Pan Hospital, Lampang province. Master’s Thesis, Nursing (Psychology), Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai)

Jomprapan, R. (2012) Missing estimation in multiple linear regression analysis. Master’s Thesis, Science (Statistics), Faculty of Applied Statistics, National Institute of Development Administration. (in Thai)

Losina, E., Weinstein, A. M., Reichmann, W. M., Burbine, S. A., Solomon, D. H., Daigle, M. E., … Katz, J. N. (2013). Lifetime risk and age at diagnosis of symptomatic knee osteoarthritis in the US. Arthritis Care & Research, 65(5), 703–711.doi:10.1002/acr.21898

Malaimart, S., Danyuthsilpa, C., Tangkavanich, T., & Kittimanont, K. (2012). Effects of empowerment program on self -care behaviors and in level among older adults osteoarthritis, Muang district, Nakhon Sawan province. Journal of Public Health

Nursing, 26(2), 44-57. (in Thai)

Naewbood, S. (2015). Effect of empowerment program on self-care ability of a family caregiver. Journal of Nursing and Education, 8(4), 30-40. (in Thai)

Prada, J., Kulwong, N., Phromwang, P., & Phuchan, B. (2010). The effect of family program on the perception of the car, behavior, caring of the family and the development of people with disabilities and developmental and intellectual disabilities.

Rajanukul. Bangkok: Institute Research Report. (in Thai)

Pukdeesamai, R., & Panichacheewakul, P. ( 2011). Improving care for elderly with knee pain at Ban Bak Tambol health promotion hospital, Changhan district, Roi Et province. Journal of Nursing Science & Health, 34(4), 46-55. (in Thai)

Pengsa-ium, V., Chaiyasung, P., & Yakasem, P. (2015). Outcome of empowerment program on perceived empowerment and caregiving practice of health volunteers to dementia of elderly. Jounal of Nursing and Education, 8(1), 152-165. (in Thai)

Phanomsak, S. (2006) Opinions of professional Thai masseuses towards their work in Chonburi province. Master's Thesis, Public Administration, College of Public Administration, Burapha University. (in Thai)

Phisama, B., Thirawiwat, M., Imami, N., & Areeuea, S. (2012) Factors affecting the behavior of self-management of people with osteoarthritis. Journal of Public Health, 42(2), 54-67. (in Thai)

Sapcharoen, P. (2007). History: Evolution and application. Of Thai traditional medicine. Bangkok: Sam Charoen Commerce. (in Thai)

Srisaard B. (2017). Preliminary research. Bangkok: Suwiriyasan.

Srisathitnarakun, B. (2010). Methodology research in nursing. Bangkok: United Nations Intermedia. (in Thai)

Tantikosoom, N. (2006). The effect of teaching according to the self-care program on caring behaviors self of thesis patients with osteoarthritis. Master’s Thesis, Nursing, Graduate School, Khonkhan University. (in Thai)

Utrarakit, J. (1997). The process of empowerment in mothers of chronically ill childen: Case study. Rama Nursing Journal, 3(3), 321-328. (in Thai)

Yuhamngoh, N. (2019). Community empowerment for improve the quality of life for prisoners after acquit. Journal of Social Synergy, 10(2), 101-116. (in Thai)

Wittenberg, R., Schell, E., Krehan, G., Maeumbaed, R., Runge, H., Schlüter, P., … Trechsel, U. (2006). First-dose analgesic effect of the cyclo-oxygenase-2 selective inhibitor lumiracoxib in osteoarthritis of the knee: A randomized, double-blind, placebo-

controlled comparison with cerecoxib. Arthritis Research & Therapy, 8, 1-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022