ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนกับภาวะซึมเศร้าของอาจารย์ นิสิต และพนักงานของมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้แต่ง

  • ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภักดี สุขพรสวรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

คุณภาพการนอน, ภาวะซึมเศร้า, ยา

บทคัดย่อ

     การวิจัยภาคตัดขวางเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคุณภาพการนอนและภาวะซึมเศร้าระหว่าง อาจารย์ นิสิต พนักงาน 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนและภาวะซึมเศร้า 3) สำรวจยาการใช้ยานอนหลับและยาลดความซึมเศร้า กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ นิสิต และพนักงาน รวมทั้งสิ้น 243 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดคุณภาพการนอน และแบบวัดภาวะซึมเศร้า เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน สิงหาคม ถึงตุลาคม พ.ศ.2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา  สถิติ ANOVA และ สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

     ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการนอนของกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ นิสิต พนักงาน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า คุณภาพการนอนมีความสัมพันธ์ในทางลบกับภาวะซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0.536, P <.05) ยาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนมากที่สุด คือ Lorazepam 0.5 mg (4.45%) รองลงมา ได้แก่ Lorazepam 1 mg (2.06%) และ Clonazepam 0.5 mg (1.65%) ตามลำดับ และยาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ช่วยลดภาวะซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่ Amitriptyline 10 mg (4.49%) รองลงมา ได้แก่ Fluoxetine 20 mg (3.70%) และ Clonazepam 0.5 mg (2.47%) ตามลำดับ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า บุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพาควรเพิ่มความสนใจและเฝ้าระวังรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการนอนและลดความซึมเศร้า เพื่อลดการใช้ยานอนหลับและยาลดความซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Sleep Association. (2022). Insomnia risk factors. Retrieved from https://www.sleepassociation.org/sleep-resources/insomnia-risk-factors/

Bech, P. (2006). Rating scales in depression: Limitations and pitfalls. Dialogues in Clinical Neuroscience, 8(2), 207-215.

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res, 28(2), 193-213.

Charon, F., Dramaix, M., & Mendlewicz, J. (1989). Epidemiological survey of insomniac subjects in a sample of 1,761 outpatients. Neuropsychobiology, 21(3), 109-110.

Chigome, A., Nhira, S., & Meyer, J. (2018). An overview of insomnia and its management. SA Pharmaceutical Journal, 85, 32-38.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New York: Lawrence erlnaum associates.

Dai, C., Qiu, H., Huang, Q., Hu, P., Hong, X., Tu, J., Xie, Q., Li, H., Ren, W., Ni, S., & Chen, F. (2019). The effect of night shift on sleep quality and depressive symptoms among Chinese nurses. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 15, 435-440.

Edinger, J. D., Bonnet, M. H., Bootzin, R. R., Doghramji, K., Dorsey, C. M., Espie, C. A., Jamieson, A. O., McCall, W. V., Morin, C. M., & Stepanski, E. J. (2004). Derivation of research diagnostic criteria for insomnia: Report of an American Academy of Sleep Medicine Work Group. Sleep, 27(8), 1567-1596.

Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 23(1), 56-62.

Hilferty, D. J. (2018). Getting health care right. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 46(4), 829-832.

Holloway, K. L., Williams, L. J., Brennan-Olsen, S. L., Morse, A. G., Kotowicz, M. A., Nicholson, G. C., & Pasco, J. A. (2016). Anxiety disorders and falls among older adults. J Affect Disord, 205, 20-27.

Huang, Y., & Zhu, M. (2020). Increased global PSQI score Is associated with depressive symptoms in an adult population from the United States. Nature and Science of Sleep, 12, 487-495.

Ikeda, H., Kayashima, K., Sasaki, T., Kashima, S., & Koyama, F. (2017). The relationship between sleep disturbances and depression in daytime workers: A cross-sectional structured interview survey. Industrial Health, 55(5), 455-459.

Isaac, F., & Greenwood, K. M. (2011). The relationship between insomnia and depressive symptoms: Genuine or artifact? Neuropsychiatr Dis Treat, 7, 57-63.

Isaac, F., Toukhsati, S., Di Benedetto, M., & Kennedy, G. (2021). A systemic review of the impact of wildfires on sleep disturbances. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1-13.

James, B., Omoaregba, J., & Igberase, O. (2011). Prevalence and correlates of poor sleep quality among medical students at a Nigerian university. Annals of African Medicine, 5, 1-5.

Johns, M. W., Dudley, H. A., & Masterton, J. P. (1976). The sleep habits, personality and academic performance of medical students. Med Educ, 10(3), 158-162.

Lotrakul, M., & Sukying, C. (1996). The reliability and validity of Thai version of Hamilton rating scale for depression. Journal of the Psychiatrist Association of Thailand, 41(4), 235-246. (in Thai)

Lotrakul, M., & Sukanich, P. (2000). Development of the Thai depression inventory. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, 82, 1200-1207.

Madrid-Valero, J. J., Martínez-Selva, J. M., Ribeiro do Couto, B., Sánchez-Romera, J. F., & Ordoñana, J. R. (2017). Age and gender effects on the prevalence of poor sleep quality in the adult population. Gac Sanit, 31(1), 18-22.

Mason, E. C., & Harvey, A. G. (2014). Insomnia before and after treatment for anxiety and depression. J Affect Disord, 168, 415-421.

Mayo Clinic. (2022). Insomnia. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/insomnia/symptoms-causes/syc-20355167

Methipisit, T., Saengwanitch, S., Ruangkana, P., & Ruangkanchanaset, P. (2016). The development of sleep questionnaires Thai version (ESS, SA-SDQ, and PSQI): Linguistic validation, reliability analysis and cut-off level to determine sleep related problems in Thai population. J Med Assoc Thai, 99(8), 893-903.

Morin, C., Drake, C., Harvey, A., Krystal, A., Manber, R., Riemann, D., & Spiegelhalder, K. (2015). Insomnia disorder. Nature Reviews Disease Primers, 1, 15026.

Pan, S., Liu, Z. W., Shi, S., Ma, X., Song, W. Q., Guan, G. C., Zhang, Y., Zhu, S. M., Liu, F. Q., Liu, B., Tang, Z. G., Wang, J. K., & Lv, Y. (2017). Hamilton rating scale for depression-24 (HAM-D(24)) as a novel predictor for diabetic microvascular complications in type 2 diabetes mellitus patients. Psychiatry Res, 258, 177-183.

Potaros, D. (2017). Factors related to sleeping quality of nursing students. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(1), 25-36. Retrieved from https://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/1234567890/3404/nus25n1p25-36.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Thai)

Sanchez, S. E., Martinez, C., Oriol, R. A., Yanez, D., Castañeda, B., Sanchez, E., Gelaye, B., & Williams, M. A. (2013). Sleep quality, sleep patterns and consumption of energy drinks and other caffeinated beverages among Peruvian college students. Health (Irvine Calif), 5(8b), 26-35.

Torres, F. (2022). What Is depression? Retrieved from https://psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression

Weyerer, S., & Dilling, H. (1991). Prevalence and treatment of insomnia in the community: Results from the upper Bavarian field study. Sleep, 14(5), 392-398.

Yoocharoensuk, K. (2018). Factors related to quality sleep of nursing students. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences, 2(1), 37-49. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JRIHS/article/view/213165/148156 (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022