ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ เหล็กค้าน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดวงใจ วัฒนสินธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ , นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงทำนายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 168 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ .82, .80, .80, .81, .81 และ .85 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

     ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่อยู่ในระดับมาก    (M = 18.9, SD = 3.34) ตัวแปรที่สามารถทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี      (β = .301, p < .001) และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ (β = -.242, p  = .004) โดยสามารถร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 8.9 (R2= .089, p < .001) ผลวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางด้านสุขภาพ และควรนำผลการ วิจัยที่ร่วมทำนาย ไปพัฒนาแนวทาง เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่

References

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Theory of planned behavior: TPB. Retrieved from https://www.gotoknow.org

Action on Smoking and Health Foundation. (2018). The smoking situation in Thailand. Retrieved from http://www.ashthailand.or.th

Bandura, A. (1989). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Berns, R. N. (2004). Child family, school, community: Socialization and support. Thomson, Australica: Wadsworth. Publishing.

Burn, N., & Grove, S. K. (2009). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. (6thed.). St. Louis, MO: Sauders Elsevier.

Center for Media Literacy. (2008). Media literacy education. Retrieved from http://medialit.org

Chaikunwatathana, C. H., Sutthi, P., & Jaimalai, W. (2014). Smoking behavior and risk factors associated with smoking of early adolescents in Phayao province, Thailand. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 27(3), 57–67.

Dallas, C. J., Kaewmart, N., Detchaiyot P., & Phaowiriya, H. (2016). The effectiveness of motivational enhancement group therapy program on optimism among youths with amphetamine abuse. Journal of Medicine and Health Sciences, 43(5), 148-153.

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. doi:10.3758/bf03193146

Friends of the Youth Center at Kirimaspittayakom School. (2014). The results of a survey of preliminary data and smoking behavior of high school students at Khirimaspittayakom school, academic year 2013. Sukhothai: Khirimaspittayakom School.

Hefner, K. R., Sollazzo, A., Mullaney, S., Coker, K. L., & Sofuoglu, M. (2019). E-cigarettes, alcohol use, and mental health: Use and perceptions of e-cigarettes among college students, by alcohol use and mental health status. Addictive Behaviors Journal, 91, 12-20.

Hossain, S., Hossain, S., Ahmed, F., Islam, R., Sikder, T., & Rahman, A. (2017). Prevalence of tobacco smoking and factors associated with the initiation of smoking among university students in Dhaka, Bangladesh. Central Asian Journal of Global Health, 6(1), 1-19.

Keawsuttha, N., Aunchuen, P., Somsuey, P., & Weerakun, N. (2017). The effect of positive tobacco program in dental school program of primary school students, Bangkok. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 9(17), 53-68.

Makbun, P., & Sukanan, S. (2013). Factors influencing children's social skills and young men in the child and youth training center, district 2, Ratchaburi province. Academic Services Journal, 4(24), 114-126.

Mathurapochpong, S. (2012). Hope, optimism, and resilience as predictors of performance, job satisfaction, work happiness, and organizational commitment. Master’s Thesis, Applied Psychology, Chulalongkorn University.

Mongmat, W. (2018). Factors affecting smoking prevention behaviors of upper secondary school male students in mueang district, Nakhonpathom province. Master’s Thesis, Community Psychology, Silpakorn University.

Ngeinpunnak, W. (2017). The relationship between life skills and smoking aviodance behaviors of junior high school students in Sriracha district, Chonburi province. Master’s Thesis, Public Health, Faculty of Public Health, Burapha University.

Ngoknawang, C. H., & Lawsuwan, T. (2021). The results of white school project implementation to be free from drugs and temptations in Kaengkhro Witthaya school, Kaengkhro district, Chaiyaphum province. Journal of MCU Ubon Review, 6(1), 265-276.

Nsoofthailand. (2015). Summary of important results survey of smoking and drinking behavior of the Thai population, 2014. Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/smokePocket57.pdf

Panpit, P. (2009). Factors affecting narcotics preventive behavior of student Phapradaeng non-formal and informal education centre, Samutprakan province. Master’s Thesis, Social Sciences for Development, Dhonburi Rajabhat University.

Prechawong, S., Wongsaita, N., Thaweepattana, H., & Kaewkam, S. (2014). A review of studies related to smoking in high schools. Thai Journal of Health Education, 37(128), 17-26.

Pongnanthakunkit, P., HengAudomsub, P., & Dallas, C. J. (2018). Factors influencing drug preventive behaviors in high school students. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(Supplement), 224-2232.

Rawana, J. S., & Ames, M. E. (2012). Protective predictors of alcohol use trajectories among Canadian aboriginal youth. Journal of Youth and Adolescence, 41(2), 229-243.

Saiyued, N., Dallas, C. J., & Nabkesorn, C. (2018). Factors associated with intention to alcohol avoidance among vocational students. Journal of Nursing and Health Care, 36(4), 120-127.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1992). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4(3), 219-247.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1994). Effects of optimism on psychological and physical welling: Theoretical overview and empirical update. Cognitive Therapy and Research, 16(2), 201-228.

Sommanakit, M., Rattanasiriwong, P., Prasitnui, C. & Thumchuto, R. (2011). Adversity quotient is dealing with risky situation of relapsing in drug addict out of patient program in drug dependence treatment center. Songkhla: Songkhla Drug Treatment Center Tanyarak Institute.

Suthawan, S., Saejueng, J., Autsawamethapan, S., Ponpong, W., Juengjalernnorasuk, W., Jaddee, A., & Soithong, A. (1998). Factors affecting smoking habits in adolescents. Master's Thesis, Department of Epidemiology, Mahidol University.

Soithong, A., Patumanond, J., & Pichinarong, N. (1998). Factors affecting smoking habits in adolescents. Master's Thesis, Faculty of Science, Mahidol University.

Soudabeh, M., Esmaeil, H., Haidar, N., Ali, F., & Asghar, M. (2019). Associations between optimism, tobacco smoking and substance abuse among Iranian high school students. Health Promot Perspect, 9(4), 279–284.

Stoltz, P. G. (1997). Adversity quotient: Turning obstacles into opportunities. New York: John Wiley & Sons.

Tuklang, S., Thongtang, O., Satra, T., & Phattharayuttawat, S. (2012). Factors influencing depression among early adolescents in extended educational opportunity school of Samutsakhon province. Journal Psychiatr Assoc Thailand, 57(3), 284-294.

ThaiHealth. (2018). The negative effects of smoking. Retrieved from https://www.thaihealth.or.th/Content/42955.

Thaihealth. (2021). Reveal the results of the survey on smoking behavior.of the national statistical office in 2021. Retrieved from https://www.thaihealth.or.th/Content/55414

Thansuwannon, J., Wongpinphet, P., & Leesatthrupai, CH. (2009). Factors related to intellectual media consumption behavior of undergraduate students in Bangkok. The Journal of Behavioral Science, 16(1), 124-134.

Thitipanichayangkoon, T. (2007). Some factors affecting emotional stability and the ability to cope with problems and overcome obstacles of grade 3 students in the Bangkok educational service area, District 3. Master’s Thesis, Research and Educational Statistics, Srinakharinwirot University.

Weingkamon, S. (2560). Life assets and factors related to early smoking stage among male upper primary school. Master’s Thesis, Community Nurse Practitioner, Burapha University.

World Health Organization [WHO]. (2018). Tobacco. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/tobacco

World Health Organization [WHO]. (2019). Tobacco. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/tobacco

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-09-2022