Editorial Team

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษา
นพ.กฤษฎา มโหทาน   

บรรณาธิการอำนวยการ
นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน

บรรณาธิการ
นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางญาดา โตอุตชนม์

ฝ่ายจัดการ

1. นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด

2. นางสาวฉัตรสุดา ลัดสูงเนิน

กองบรรณาธิการนอกหน่วยงาน

 1. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี    มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.ดร.มณฑา เก่งการพาณิช  มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ    มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รศ.ดร.จรณิต แก้วกังวาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. 6. รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รศ.ดร.สารนาถ ล้อพูลศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ผศ.ดร.สุชาดา รัชชุกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 10. ผศ.ดร.สมรภพ บรรหรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. รศ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. ผศ.ดร.ชัยยา นรเคชานันท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 13. ผศ.ดร.ฐารวี ขันสำโรง    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 14. ผศ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 15. ผศ.ดร.อักขรา ทองประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. อ.ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 1. ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3. ผศ.ดร.วัลลภ ดิษสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 4. ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 5. รศ.อรุณ จิรวัฒน์กุล นักวิชาการอิสระ
 6. ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร นักวิชาการอิสระ
 7. นพ.สุรชัย ศิลาวรรณ นักวิชาการอิสระ
 8. นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร นักวิชาการอิสระ
 9. นพ.เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ นักวิชาการอิสระ
 10. นางอัญชนา ประศาสน์วิทย์ นักวิชาการอิสระ
 11. ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ นักวิชาการอิสระ
 12. นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ นักวิชาการอิสระ
 13. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี นักวิชาการอิสระ

กองบรรณาธิการในหน่วยงาน

 1. ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
 2. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นม.
 3. ดร.สมร นุ่มผ่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นม.
 4. พญ.คนึงนิจ เยื่อใย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นม.