ประกาศเรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

2023-02-03

ประกาศเรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

  • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการ เป็น นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน
  • ขอยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/index

ทั้งนี้ตั้งแต่ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 เป็นต้นไป