ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ ของวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-27

วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ 

จากเดิม

ฉบับที่ 1 ตุลาคม – มกราคม

ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ฉบับที่ 3 มิถุนายน– กันยายน

โดยตั้งแต่ ปี 2567 วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จะเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

--new.jpeg