ประกาศวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของวารสารฯ เป็น 3 ท่าน ต่อบทความ

2023-09-27

ด้วยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของวารสารฯ เป็น 3 ท่าน ต่อบทความ โดยจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน ไม่ทราบชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review) โดยจะเริ่มดำเนินการในบทความที่ส่งเข้ามาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป