ประกาศวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดออกเล่มใหม่; ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2023) มกราคม 2567 - เมษายน 2567

2023-09-28
ด้วยวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ ของวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศ “ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ ของวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา” ลงวันที่ 2023-09-27 นั้น

ดังนั้น วารสารเล่มใหม่; ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2023) มกราคม 2567 - เมษายน 2567 จึงมีกำหนดออกเผยแพร่ในช่วง เดือนมกราคม 2567 - เมษายน 2567