Guidelines for reducing the level of alcohol drinking risk in alcohol dependence patients with a short-term therapy model Kham Thale So Hospital, Nakhon Ratchasima Province

Authors

  • กันตภณ แก้วสง่า

Keywords:

Risk level, Alcohol consumption, Alcohol defence patients, Short-term therapy

Abstract

        This study was designed as action research. Its aims to study the situation of alcohol drinking, processes for reducing the risk of alcohol drinking, to study the result of using the guideline for reducing the risk of alcohol drinking and a short-term therapy model, Kham Thale So Hospital, Nakhon Ratchasima Province. A total of 31 participants were conducted. Data collection has used the forms including alcohol problem assessment (AUDIT), group discussion, screening for depression, and in-depth interviews. Data analysis was analyzed by descriptive statistics such as number, percentage, and comparison of post hoc test by Bonferroni method. In addition, qualitative data were analyzed by classifying and grouping data. The results revealed that 31 of 37 drinkers participated a short-term therapy. The participants were divided into 2 groups; 12 and dangerous drinkers and 19 addicted alcoholic drinkers. 2) Short-term therapy model for reducing the risk of alcohol consumption including 1) Assessment of alcohol drinking problems among drinkers 2) Selecting alcohol drinkers by separated the level of alcohol drinking 3) The alcohol drinkers who were undergoing short-term treatment were classified as dangerous drinkers 4) short-term therapy was recommended for alcohol drinkers 5) Operation processes were observed by the researchers 6) Reflecting the results was done by the participants and the researchers. The average score of alcohol drinking in 3rd and 4th month among dangerous and addicted groups were compared. The results showed that it decreased to 6.87 in the 4th month, and also it was lower than the 3rd month (p <.001) significantly. The results revealed that the guideline for reducing the risk of alcohol drinking could help to find key success, and the 5P model could be developed to practice appropriately.

Keywords: risk level, alcohol consumption, alcohol dependence patients, short-term therapy

References

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว, พลเทพ วิจิตรคุณากร, สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. ข้อเท็จจริงและตัวเลข : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2559.

แผนงานพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาสุราและสารเสพติด. รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ i-MAP Health. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์; 2559.

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา. มาตรการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและ การบำบัดแบบสั้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์; 2557.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 [ออนไลน์]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nso.go.th/sites /2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาสุขภาพ/พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา/2560/บทสรุปผู้บริหาร _smoke60.pdf

โรงพยาบาลขามทะเลสอ. ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรที่มีการดื่มสุราในเขตอำเภอขามทะเลสอ ปี พ.ศ. 2561. นครราชสีมา : โรงพยาบาลขามทะเลสอ; 2561.

อโนชา หมึกทอง, นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ, อานนท์ วิทยานนท์. แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการเลิกดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุรา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร 2560; 35(4) ตุลาคม – ธันวาคม : 325 – 345.

ดวงเดือน นรสิงห์ สุนทรี ศรีโกไสย, สุปราณี สมบูรณ์, เครือวัลย์ หงษ์คำ, พูลทรัพย์ วงค์วรรณ, จุฬารัตน์ คำคาน. ข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยในและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง. วารสารสวนปรุง 2556; 29(2) พฤษภาคม – สิงหาคม : 1 – 15.

พัชชราวลัย กนกจรรยา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ. ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานแบบสั้นโดยใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการเสพสุราในผู้เสพติดสุรา. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2556; 27(2) พฤษภาคม – สิงหาคม : 56 – 68.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ปริทรรศ ศิลปะกิจ. การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ทานตะวันเปเปอร์; 2552.

ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม [ออนไลน์]. 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/aic.html.

สุภา อัคจันทร์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่กลับไปดื่มซ้ำ [วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559.

ยาใจ พงษ์บริบูรณ์. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2537; 17 มิถุนายน – กันยายน : 11 – 15.

Stufflebeam, D. L., Shinkfield, A. J. Evaluation Theory, Models & Applications. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2007.

Downloads

Published

2020-05-28

How to Cite

กันตภณ. (2020). Guidelines for reducing the level of alcohol drinking risk in alcohol dependence patients with a short-term therapy model Kham Thale So Hospital, Nakhon Ratchasima Province. The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal, 26(2), 43–52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9/article/view/239991

Issue

Section

Original Articles